Privacyverklaring Wekking Advocatuur

Wekking Advocatuur verwerkt persoonsgegevens in de rol van verwerkingsverantwoordelijke zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “AVG”).

Wekking Advocatuur respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins wordt verkregen vertrouwelijk wordt behandeld.

In deze privacyverklaring kunt u informatie vinden over hoe Wekking Advocatuur omgaat met persoonsgegevens waarmee uitvoering wordt gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Wekking Advocatuur verwerkt.

Welke persoonsgegevens van u worden verwerkt?

Persoonsgegevens zijn alle informatie waarmee een natuurlijke persoon (dat wil zeggen u als klant) kan worden geïdentificeerd of identificeerbaar is. De persoonsgegevens die van u kunnen worden verwerkt, zijn onder meer:

 • basisinformatie zoals uw voor- en achternaam, titel, geslacht, het bedrijf waar u werkt of uw functie;
 • contactgegevens zoals postadres, (mobiele) telefoonnummer of e-mailadres;
 • aanvullende persoonsgegevens zoals identiteitsbewijs, geboortedatum, nationaliteit en huwelijkse staat;
 • financiële informatie, zoals uw bankrekeningnummer;
 • technische gegevens, zoals uw IP-adres, het apparaat waarmee u onze website bezoekt en de pagina’s die u bekijkt;
 • alle overige persoonsgegevens die wij van of over u krijgen of die wij zelf kunnen verkrijgen en die wij gebruiken voor de hieronder genoemde doelen.

Onder het verwerken van gegevens wordt verstaan het ontvangen, opslaan, aanpassen, doorsturen en verwijderen van gegevens.

Hoe worden uw persoonsgegevens verkregen?

In de meeste gevallen verkrijgen wij uw persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld als u ons een opdracht voor juridische of fiscale dienstverlening geeft, als u onze website bezoekt, een formulier op onze website invult, uw visitekaartje aan ons geeft of uit informatie die wij krijgen tijdens (telefoon)gesprekken en e-mailcontact met u.

Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens ook op andere manieren verkrijgen, bijvoorbeeld van een wederpartij of van derden in het kader van een zaak die wij behandelen, via (openbare) registers (zoals het Handelsregister van de Kamer van Koophandel) of uit openbare bronnen en websites.

Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Uw persoonsgegevens worden voor de volgende doeleinden verwerkt:

 • om met u overeenkomsten en/of opdrachten te kunnen sluiten en deze uit te kunnen (laten) voeren en na te kunnen komen in het kader van de juridische dienstverlening;
 • om wettelijke verplichtingen en (beroeps)regels na te kunnen komen;
 • om een financiële administratie te voeren;
 • om de inhoud en het gebruik van onze website te volgen en te verbeteren;
 • om u na afronding van een opdracht te kunnen uitnodigen om een klanttevredenheidsonderzoek in te vullen.

Op welke gronden worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Wekking Advocatuur mag uw persoonsgegevens alleen verwerken als daarvoor een rechtsgrond bestaat. De rechtsgronden van verwerking van uw persoonsgegevens vinden plaats op basis van een van de volgende rechtsgronden uit de AVG:

 • voor de uitvoering van een overeenkomst/opdracht;
 • vanwege een wettelijke verplichting;
 • met uw toestemming;
 • vanwege een gerechtvaardigd belang.

Met wie worden uw persoonsgegevens gedeeld?

Wij delen uw persoonsgegevens niet met bedrijven, organisaties en andere derden, behalve in de navolgende gevallen:

 • om onze juridische diensten te kunnen uitvoeren, bijvoorbeeld bij het opstarten en voeren van een gerechtelijke procedure;
 • om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen, bijvoorbeeld bij melding van een klacht aan de Orde van Advocaten;
 • derden die wij inschakelen voor verwerkingen zoals hiervoor beschreven, zoals onze ICT-provider, een vertaalbureau of het bedrijf dat ten behoeve van Wekking Advocatuur de financiële administratie verzorgt.

Derden aan wie Wekking Advocatuur uw persoonsgegevens verstrekt zijn zelf eveneens verantwoordelijk voor de verwerking van die gegevens en voor de naleving van de AVG. Als een derde uw persoonsgegevens verwerkt als verwerker namens Wekking Advocatuur, dan wordt daarmee een verwerkersovereenkomst afgesloten die voldoet aan de eisen van de AVG.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij ze hebben verzameld en vastgelegd.

Als er sprake is van een wettelijke bewaarplicht of een bewaartermijn op grond van beroeps- of gedragsregels dan houden wij die termijnen aan. Voor dossiers en de persoonsgegevens die daarin zijn opgenomen, geldt in beginsel een termijn van zeven jaar nadat het dossier gesloten is. Ten aanzien van de fiscale bewaarplicht geldt een periode van zeven jaar na afloop van het boekjaar.

Hoe zijn uw persoonsgegevens beveiligd?

Wekking Advocatuur heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen en deze te beschermen tegen verlies en oneigenlijk gebruik of aanpassing alsmede voor geheimhouding van de gegevens.

Wat zijn uw rechten?

U heeft de volgende rechten:

 • recht op inzage in uw persoonsgegevens en het ontvangen van een kopie daarvan;
 • recht op rectificatie van uw persoonsgegevens indien deze niet juist of onvolledig zijn;
 • recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en/of – in bepaalde gevallen – het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • in bepaalde gevallen: het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen;
 • recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en die gegevens aan een ander over te dragen.

U kunt uw rechten uitoefenen door contact met Wekking Advocatuur op te nemen via het op de website genoemde e-mailadres of telefoonnummer. Het is mogelijk dat wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen. Bijvoorbeeld omdat de verwerking van bepaalde persoonsgegevens vereist is om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen en/of beroepseisen te voldoen. Mochten we aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan zullen we dit uiteraard gemotiveerd aan u kenbaar maken.

Wijziging

Er kan soms iets veranderen in de persoonsgegevens die worden verwerkt of de toepasselijke regelgeving. In dat geval kan Wekking Advocatuur deze privacyverklaring aanpassen. Bij ingrijpende veranderingen zal een duidelijk bericht op de website worden geplaatst.